Trường Mầm Non - Tiểu Học Âu Cơ, Ấp Long Khánh III, Tam Phước - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại : 061.3511166 - 061.3513782, Fax : 061.3513783, Email : truongauco08@yahoo.com, WebSite : truongauco.edu.vn
Trang chủGiới thiệu về trườngHội đồng Nhà trườngNội quy

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

1. Vị trí :
Chi bộ là gốc rễ của Đảng, là nơi trực tiếp thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
2. Chức năng :
Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ : "Mỗi tổ chức cơ sở Đảng có trách nhiệm tổ chức và quy tụ sức mạnh của toàn đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và giám sát Đảng viên, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Đảng".
Chi bộ, Đảng bộ cơ sở là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, sự nghiệp, các mặt công tác ở cơ sở, có chức năng lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đó là lãnh đạo sản xuất kinh doanh, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quốc phòng an ninh, văn hóa, xã hội... đạt hiệu quả ngày càng cao, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Chi bộ, Đảng bộ cơ sở phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện.
Do đặc điểm, nhiệm vụ của mỗi loại hình đơn vị cơ sở khác nhau nên sự lãnh đạo của từng loại hình Chi bộ cũng khác nhau. Nhưng dù ở bất cứ loại hình Chi bộ, Đảng bộ cơ sở nào đều phải lấy việc lãnh đạo chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ làm nhiệm vụ trọng yếu.
3. Nhiệm vụ :
Theo quy định tại Điều 24, điều lệ Đảng, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có các nhiệm vụ sau :
- lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng Chi bộ mà có nội dung lãnh đạo khác nhau. Chi bộ phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, nghị quyết cấp trên mà đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo cho phù hợp, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ.
- Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho Đảng viên.
- Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Chi bộ, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời tiến hành công tác phát triển Đảng viên, phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
- Tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ. Đấu tranh với các biểu hiện bè phái, cục bộ, lãnh đạo thực hiện tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.
- Thu nộp Đảng phí của Đảng viên theo quy định.
- Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ, chi ủy theo quy định của Điều lệ Đảng.
4. Tổ chức hoạt động, quyền hạn Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở :
Điều 24, Điều 36, Điều lệ Đảng quy định :
- Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của Đảng viên. Mỗi Chi bộ ít nhất có 3 Đảng viên chính thức. Chi bộ đông Đảng viên có thể chia thành nhiều tổ Đảng, tổ Đảng bầu tổ trưởng, nếu cần bầu tổ phó, tổ Đảng hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi ủy.
- Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần.
- Đại hội Chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm hai lần, nơi chưa có chi ủy thì do Bí thư Chi bộ triệu tập. Khi được Đảng ủy cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không qúa 6 tháng.
- Chi bộ có dưới 9 Đảng viên chính thức, bầu Bí thư Chi bộ, nếu cần bầu phó Bí thư.Chi bộ có 9 Đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy, bầu Bí thư và phó Bí thư Chi bộ trong số chi ủy viên.
- Chi bộ quyết định khiển trách,cảnh cáo Đảng viên trong Chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, Đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt Đảng, thực hiện nhiệm vụ Đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao)