Thời khóa biểu

 

Buổi học Tiết học Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Buổi sáng Tiết 1 7g30' Lớp 3/2  Lớp 32 Lớp 31 / Lớp 31 Phụ đạo-Bồi dưỡng Tiếng Anh 
Tiết 2  8g15' Lớp 5/2 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 31 Lớp 51 /
Tiết 3  9g20' / Lớp 31 Lớp 51 Lớp 52 Lớp 4 /
Tiết 4  10g5' Lớp 5/1 Lớp 51 Lớp 32 Lớp 4 Lớp 52 Phụ đạo-Bồi dưỡng Tiếng Anh 
Buổi chiều Tiết 5  13g50' / Lớp 52 / Lớp 32 / /
Tiết 6  14g35' / / / / / Phụ đạo-Bồi dưỡng Tiếng Anh
Tiết 7  15g20' / / / / /

Bồi dưỡng Toán Tiếng Anh

 

Buổi học Tiết học Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Buổi sáng Tiết 1 7g30' / / Lớp 1/4 Lớp 1/1 Lớp 2/1 Bồi dưỡng Tiếng Anh Lớp 3
Tiết 2  8g15' Lớp 2/2 / Lớp 1/2 / Lớp 1/1 Bồi dưỡng Tiếng Anh Lớp 3
Tiết 3  9g20' Lớp 1/2 Lớp 1/3 Lớp 2/1 Lớp 2/2 Lớp 2/2

Bồi dưỡng Tiếng Anh

Lớp 4
Tiết 4  10g5' Lớp 1/4 Lớp 1/4 Lớp 1/3 Lớp 2/1 Lớp 1/2

Bồi dưỡng Tiếng Anh

Lớp 4 
Buổi chiều Tiết 5  13g50' Lớp 1/3 Lớp 1/1 / Lớp 1/4 /

Bồi dưỡng Tiếng Anh

Lớp 5
Tiết 6  14g35' Lớp 1/1 Lớp 2/1 / Lớp 1/3 /

Bồi dưỡng Tiếng Anh

Lớp 5

Tiết 7  15g20' / Lớp 2/2 / Lớp 1/2 / Bồi dưỡng Toán Anh văn

 

Thời gian Thứ Lớp
14 giờ đến 16 giờ Thứ 4 và Thứ 6 Lớp 1
14 giờ đến 16 giờ Thứ 4 và Thứ 6 Lớp 2 + 3

 

    Ghi chú: Học sinh học tại Phòng máy lạnh

Buổi học Tiết học Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Buổi sáng Tiết 1 7g30' / / / / / Lớp 4 (HĐNK)
Tiết 2  8g15' / / / / / Lớp 4 (HĐNK)
Tiết 3  9g20' / / / / Lớp 4/1 (ÂN) Lớp 3 (HĐNK)
Tiết 4  10g5' / /

 

/ Lớp 2/1 (ÂN)

Lớp 3 (HĐNK)

Buổi chiều Tiết 5  13g50' Lớp 1/1 (ÂN) Lớp 1/3 (ÂN) Lớp 5/2 (ÂN) Lớp 4/2 (ÂN) Lớp 5/1 (ÂN) /
Tiết 6  14g35' Lớp 3/2 (ÂN) Lớp 1/2 (ÂN) Lớp 2/2 (ÂN) Lớp 1/2 (HĐNK) Lớp 3/1 (ÂN) Lớp 5 (HĐNK)
Tiết 7  15g20' Chào cờ Lớp 2/1 (HĐNK) Lớp 1/1 (HĐNK) Lớp 1/3 (HĐNK) Lớp 2/2 (HĐNK)

Lớp 5 (HĐNK)

 

Thời gian

Lớp

7 giờ 30 phút đến 8 giờ 10 phút

Lớp 3/1 + 3/2

8 giờ 10 phút đến 8 giờ 50 phút

Lớp 2/1 + 2/2

9 giờ 20 phút đến 10giờ

Lớp 1/1 + 1/2

10 giờ đến 10 giờ 40 phút

Lớp 4/1 + 4/2

13 giờ 50 phút đến 14 giờ 30 phút

Lớp 5/1 + 5/2

              Ghi chú:

            - Thời gian: Tuần 2 + Tuần 4 / tháng (Thứ 7)

            - Địa điểm: Khu vực thi đấu gần hồ bơi

 

 

Thời gian

Lớp

Sĩ số

7 giờ 30 phút đến 8 giờ 10 phút

Lớp 3/1 + /32

 

8 giờ 10 phút đến 8 giờ 50 phút

Lớp 2/1 + 2/2

 

9 giờ 20 phút đến 10giờ

Lớp 1/1 + 1/2

 

10 giờ đến 10 giờ 40 phút

Lớp 4/1 + 4/2

 

13 giờ 50 phút đến 14 giờ 30 phút

Lớp 5/1 + 5/2

 

 

          Ghi chú:

          - Thời gian:  Tuần 2 + Tuần 4/tháng (Thứ 7)

          - Địa điểm: Tập nhịp điệu ở hồ bơi